Phật Pháp

/Phật Pháp

Về việc khi nào và làm thế nào để sử dụng những phương tiện

...Bọn cướp cũng tự cho mình là chiến sỹ, nhưng họ không muốn bị xem như kẻ cướp. Cũng như thế, những môn đồ của tà phái sẽ không chấp nhận sự chỉ trích. Nếu quý vị nói với họ là quan điểm của họ là không chánh thống, họ sẽ trả lời: “Quý vị mới là những người có quan điểm không chánh thống! Điều gi làm cho những quan điểm cúa quý vị là chánh thống?” Vì thế, trong việc thuyết Pháp, thỉnh thoảng chúng ta phải dùng phương tiện...

Về việc khi nào và làm thế nào để sử dụng những phương tiện 2018-01-11T00:21:57+00:00

Về việc hiểu rõ ràng trước khi tham gia

Quý vị có thể tham gia vào một số dự án vì lợi ích của Phật Giáo. Tuy nhiên, quý vị phải hiểu cặn kẽ vấn đề trước khi tham gia. Điều thứ nhất, chúng ta không phải là những người phục vụ cho một cư sĩ nào đó, và vì thế chúng ta không phải nghe lời của ông ta khi chúng ta đến thăm viếng chỗ của ông ta...

Về việc hiểu rõ ràng trước khi tham gia 2017-12-22T17:14:29+00:00

Về Viện Phiên Dịch Kinh Sách Phật Giáo

...Trong thời gian này, những người từng không biết dịch đã trưởng thành thành những dịch giả đủ phẩm chất. Họ không chỉ có khả năng mà họ còn làm xuất sắc việc đó nữa. Chúng ta có thể nói rằng “họ tương ưng với Phật ý và họ hiểu căn cơ chúng sanh cần được cứu độ”...

Về Viện Phiên Dịch Kinh Sách Phật Giáo 2017-12-15T21:39:11+00:00

Nhân Dịp Vía Ðức Phật A-Di-Ðà – Tín, Hạnh

Tín, Nguyện, Hạnh là ba thứ tư lương của người tu theo pháp môn Tịnh độ, như người trước khi đi xa cần phải dự bị lộ phí và lương thực. Bạn muốn đi sang thế giới Cực Lạc cũng phải chuẩn bị ba thứ tư lương, trước tiên phải có lòng tin, nếu không thì sẽ không có duyên với thế giới Cực Lạc. Trừ việc tự tin nơi chính mình, cũng phải tin ở người khác, tin nhơn tin quả, tin sự tin lý...

Nhân Dịp Vía Ðức Phật A-Di-Ðà – Tín, Hạnh 2017-12-12T23:41:50+00:00

Vì Sao Chiến Tranh ?

Hiện tại chúng ta đang ở Hoa Kỳ giảng Phật Pháp, trong khi chiến trường Trung Ðông đang nghĩ cách giết người, làm thế nào để thắng lợi. Ở đó ăn chẳng biết mùi vị, y phục dẫu có mặc bao nhiêu cũng không đủ, ngủ thức cũng không yên, tôi tin rằng họ ở trong tuyến đầu của rừng gươm mưa đạn, mỗi ngày chờ thần chết viếng thăm, không biết họ sẽ tử vong ngày nào. Cho nên mọi người chúng ta, người đang ở chỗ phước không biết có phước vậy.

Vì Sao Chiến Tranh ? 2017-12-13T00:05:48+00:00

Từ Bi Hỷ Xả Là Cơ Bản Tu Đạo

Người tu hành nhất định là phải bồi dưỡng Tứ Vô Lượng Tâm. Mình có Tứ Vô Lượng Tâm rồi, thì mới có thể giáo hóa chúng sanh và khiến cho chúng sanh lìa khổ được vui. Nếu người tu đạo mà không có Tứ Vô Lượng Tâm, tức là làm ngược lại với đạo và dù có tu đến tám vạn đại kiếp, người nầy vẫn còn xa Phật đạo đến cả tám vạn bốn ngàn cây số. ... Thật ra, Từ Bi Hỷ Xả không có lúc nào là đủ cả, có được càng nhiều thì càng tốt. Chúng ta nên mở rộng, tăng cường chúng cho đến khi đạt được cảnh giới hoàn toàn chí thiện mới thôi.

Từ Bi Hỷ Xả Là Cơ Bản Tu Đạo 2017-11-17T17:32:24+00:00