Khai Thị

//Khai Thị

Về Việc Niệm Phật

...Trong thời gian bảy ngày này, quý vị có thể niệm với "nhất tâm bất loạn" và có thể đạt được Niệm Phật Tam Muội , do đó tạo khả năng cho đại trí huệ của quý vị được khai mở...

Về Việc Niệm Phật 2017-09-19T15:34:24+00:00

Về việc nghiên cứu giúp khả năng giảng Kinh

..Điều hay là Thầy ấy đã làm một số nghiên cứu và biết cách giải thích kinh trước lúc được nghe thuyết giảng. Đây là phương pháp để học giảng kinh.

Về việc nghiên cứu giúp khả năng giảng Kinh 2017-09-19T15:34:04+00:00

Về Sự Linh Nghiệm của Chú Lăng Nghiêm

...Sau buổi lễ, tôi sẽ giải thích về thần lực của đọan chú này cho quý vị. Khi chúng ta tụng chú Lăng Nghiêm, một lọng báu (bảo cái) và lọng mây (vân cái) sẽ xuất hiện bên trên đầu; đó là một cảnh giới không thể nghĩ bàn.

Về Sự Linh Nghiệm của Chú Lăng Nghiêm 2017-08-29T17:17:16+00:00

Về Nghi Thức Phát Nguyện

Hòa Thượng khuyến khích các đệ tử của Ngài, bất luận là tu sĩ hay cư sĩ, hãy phát nguyện công khai.

Về Nghi Thức Phát Nguyện 2017-08-29T17:14:32+00:00

LĂNG NGHIÊM CHÚ SỚ LƯỢC GIẢNG

Nhân duyên Ðức Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm là vì A Nan bị Ma Ðăng Già Nữ dùng tà chú Tiên Phạm thiên mê hoặc, nhiếp dẫn vào nhà dâm, dựa kề vuốt ve, làm cho A Nan sắp bị hủy hoại giới thể. Ðức Phật sai Bồ tát Văn Thù đem chú đến cứu hộ, dắt A Nan về chỗ Phật. Vì thế nên biết Chú Lăng Nghiêm là chủ thể của Kinh Lăng Nghiêm. Nếu không có chú Lăng Nghiêm, thì không có Kinh Lăng Nghiêm. Mà Charles Luk khi phiên dịch Kinh Lăng Nghiêm ra tiếng Anh, lại võ đoán bỏ đi phần chú Lăng Nghiêm cùng với phần kiến lập thiết trí đạo tràng, nói người Tây phương đối với chú không có gì hứng thú. Ðiều này thật là hoàn toàn sai lầm. Thật như rằng lấy tai thay mắt (đối với vự việc chỉ nghe người ta nói liền tin theo mà không chịu phân tích, xét đoán), giống như thằng mù dẫn thằng đui, người ta nói sao mình cũng tào lao làm bậy theo, thật là vô tri ngu dốt, đáng thương vô cùng, đáng hổ thẹn biết bao. Ðã không thỉnh giáo với các bậc Thiện trí thức, lại lấy ý kiến nông cạn hẹp hòi của riêng mình, độc tài Kinh nghĩa, không sợ quả báo, gan to tầy trời, mà những người không hiểu biết lại a dua theo đó. Lại có những quyến thuộc của ma vương, vô cùng khiếp sợ chân lý của Kinh Lăng Nghiêm phá tà hiển chánh, thanh tịnh minh hối, chuyển mê về ngộ.

LĂNG NGHIÊM CHÚ SỚ LƯỢC GIẢNG 2017-08-01T15:17:56+00:00

LĂNG NGHIÊM CHÚ SỚ LƯỢC GIẢNG – (Phần Chú)

Nam mô có nghĩa là con nay kính lễ. Tát đát tha có nghĩa là quy mệnh tất cả Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh giác. Chân ngôn tập trước nói : Cúi đầu đảnh lễ đảnh Phật lớn quang minh , Như Lai Vạn hạnh thủ Lăng Nghiêm, nếu người chí tâm năng trì tụng, tất cả sở cầu đều viên mãn...

LĂNG NGHIÊM CHÚ SỚ LƯỢC GIẢNG – (Phần Chú) 2017-07-31T20:20:58+00:00

Về việc niệm và xướng tụng

Niệm Phật cũng như thế; xướng tụng cũng như thế. Khi xướng tụng, người xướng tụng cảm thấy an lạc hơn như lên cõi tiên, như thành thần tiên. Niệm Phật giống như Đức Phật đang hiện thân ra trước mặt. Niệm Phật nên như thế, không nên cứng ngắc và vô hồn, âm thanh không có âm lượng. Niệm chậm một chút cũng được nhưng đừng quá đờ đẫn không có sức sống. Tôi muốn đề cập điều này từ lâu nhưng cho đến hôm nay mới nói.

Về việc niệm và xướng tụng 2017-07-28T18:43:25+00:00