Uncategorized

/Uncategorized

Về Việc Tuân Theo Quy Củ

Trưa Chủ Nhật, Ngày 22 tháng Mười, năm 1972 Hòa Thượng Tuyên Hóa Từ khi chúng ta dọn đến Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự cũng đã gần hai năm. Từ khi đến đây, tôi ít khi nói về quy củ, do đó, một số người trở nên rất giãi đãi. Đây không phải do [...]

Về Việc Tuân Theo Quy Củ 2015-12-05T18:26:56+00:00

Núi Non Trùng Điệp Xuất Thánh Địa

Bài nói chuyện của Tỳ Kheo Ni Hằng Trì Trích từ Nguyệt san Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải), số 466 (tháng 3, 2009), trang 31 36 Núi Lâu Đài/Castle Mountain Tại các "thánh địa" này, như cách Lục Tổ gọi những nơi thù thắng như thế, Hòa Thượng trở thành [...]

Núi Non Trùng Điệp Xuất Thánh Địa 2016-10-12T16:15:39+00:00

Kinh Lăng Nghiêm Đại Biểu Chánh Pháp

Kinh Lăng Nghiêm là kinh được dùng như kính chiếu yêu quỉ trong Phật giáo. Tất cả các loại thiên ma, ngoại đạo và các loại ma quỉ ly, mỵ, vọng lượng đều tự phơi bày chân tướng khi gặp phải Kinh Lăng Nghiêm. Chúng không có cách nào che dấu và cũng không có [...]

Kinh Lăng Nghiêm Đại Biểu Chánh Pháp 2016-10-12T16:15:39+00:00