Cập Nhật

/Cập Nhật
Cập Nhật 2016-10-12T16:14:38+00:00

Về việc khi nào và làm thế nào để sử dụng những phương tiện

...Bọn cướp cũng tự cho mình là chiến sỹ, nhưng họ không muốn bị xem như kẻ cướp. Cũng như thế, những môn đồ của tà phái sẽ không chấp nhận sự chỉ trích. Nếu quý vị nói với họ là quan điểm của họ là không chánh thống, họ sẽ trả lời: “Quý vị mới là những người có quan điểm không chánh thống! Điều gi làm cho những quan điểm cúa quý vị là chánh thống?” Vì thế, trong việc thuyết Pháp, thỉnh thoảng chúng ta phải dùng phương tiện...

01-11-2018|Categories: Khai Thị|

Về việc hiểu rõ ràng trước khi tham gia

Quý vị có thể tham gia vào một số dự án vì lợi ích của Phật Giáo. Tuy nhiên, quý vị phải hiểu cặn kẽ vấn đề trước khi tham gia. Điều thứ nhất, chúng ta không phải là những người phục vụ cho một cư sĩ nào đó, và vì thế chúng ta không phải nghe lời của ông ta khi chúng ta đến thăm viếng chỗ của ông ta...

12-22-2017|Categories: Khai Thị|

Trì Tụng Chú Lăng Nghiêm Ngăn Chận Sự Suy Tàn Của Phật Pháp

...Trong thời mạt pháp này, ngày ngày càng phát sanh thêm nhiều sự loạn lạc của Phật Pháp thì càng chứng minh sự nhấn mạnh của Hoà Thượng Tuyên Hoá về tầm quan trọng của Kinh Lăng Nghiêm. Do hành trì đúng theo đạo Pháp nên cư sĩ Dương không những có thể phân biệt được chánh tà mà còn góp phần giúp cho chánh pháp được trường tồn trên thế gian này...

12-15-2017|Categories: Bồ Đề Hải, Tin Tức|

Về Viện Phiên Dịch Kinh Sách Phật Giáo

...Trong thời gian này, những người từng không biết dịch đã trưởng thành thành những dịch giả đủ phẩm chất. Họ không chỉ có khả năng mà họ còn làm xuất sắc việc đó nữa. Chúng ta có thể nói rằng “họ tương ưng với Phật ý và họ hiểu căn cơ chúng sanh cần được cứu độ”...

12-15-2017|Categories: Khai Thị|

Nhân Dịp Vía Ðức Phật A-Di-Ðà – Tín, Hạnh

Tín, Nguyện, Hạnh là ba thứ tư lương của người tu theo pháp môn Tịnh độ, như người trước khi đi xa cần phải dự bị lộ phí và lương thực. Bạn muốn đi sang thế giới Cực Lạc cũng phải chuẩn bị ba thứ tư lương, trước tiên phải có lòng tin, nếu không thì sẽ không có duyên với thế giới Cực Lạc. Trừ việc tự tin nơi chính mình, cũng phải tin ở người khác, tin nhơn tin quả, tin sự tin lý...

12-12-2017|Categories: Bồ Đề Hải, Khai Thị, Phật Pháp, Tin Tức|