Cập Nhật

/Cập Nhật
Cập Nhật 2016-10-12T16:14:38+00:00

Về Việc Niệm Phật

...Trong thời gian bảy ngày này, quý vị có thể niệm với "nhất tâm bất loạn" và có thể đạt được Niệm Phật Tam Muội , do đó tạo khả năng cho đại trí huệ của quý vị được khai mở...

09-19-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Về Sự Linh Nghiệm của Chú Lăng Nghiêm

...Sau buổi lễ, tôi sẽ giải thích về thần lực của đọan chú này cho quý vị. Khi chúng ta tụng chú Lăng Nghiêm, một lọng báu (bảo cái) và lọng mây (vân cái) sẽ xuất hiện bên trên đầu; đó là một cảnh giới không thể nghĩ bàn.

08-29-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|