Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Thật

Một đầu tư tốt hơn so với đầu tư các cổ phiếu công ty lớn đáng tin cậy

Thâm tâm, tin, hiểu thường thanh tịnh
Cung kính, tôn trọng tất cả Phật
Nơi Pháp và Tăng cũng như vậy
Chí thành cúng dường mà phát tâm. (1)

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Hiền Thủ

Có một cách chắc chắn để thanh lọc những tâm niệm thâm sâu: bằng cách tu tập bất kỳ pháp môn nào trong 84.000 pháp môn mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Bằng cách tăng trưởng niềm tin và sự hiểu biết trong Phật giáo thì không thể đi sai lạc. Tôn trọng tuyệt đối Tam Bảo là một đầu tư tốt hơn so với đầu tư vào các cổ phiếu công ty lớn đáng tin cậy (blue-chip). Bạn nhận được phần lời cao hơn được trả bằng trí tuệ, sự tự kiểm soát, hạnh phúc, và thiện báo trong một thời gian lâu dài hơn.

Thầy Hằng Triều đã xác định được một cái nhìn mà thầy ấy gọi là “Hộ Pháp Nhãn” quen thuộc với tất cả những vị Hộ Pháp mới, những người cúng dường Tam Bảo qua chúng tôi. Những cái nhìn rộng mở, vui vẻ, đầy ánh sáng và niềm tin. Đó là cái nhìn của một người cảm thấy hạt giống Phật chuyển mình và tỏa sáng khi họ quên mình bố thí. Tiếp đến là phát tâm giác ngộ!
Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ:

深心信解常清淨

恭敬尊重一切佛
於法及僧亦如是

至誠供養而發心

Thâm tâm tín giải thường thanh tịnh
Cung kính tôn trọng nhất thiết Phật
Ư Pháp cập Tăng diệc như thị
Chí thành cúng dường nhi phát tâm

2017-03-13T21:18:07+00:00