Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Thật

Nhưng không ai thật sự thực hành!

Thâm tín nơi Phật và Phật pháp
Cùng tin Phật tử Đao tu hành
Và tin vô thượng đại bồ đề
Do đây Bồ Tát phát tâm nguyện. (1)

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Hiền Thủ

Vickie, một sinh viên đại học và là người nội trợ: “Mọi người đều nói về đời sống tâm linh. Tôi đã nhìn quanh và kiểm tra. Mọi người đều nói về con đường Đao nhưng không ai thật sự thực hành. Khi tôi nhìn thấy hai thầy lạy, tôi nhận ra rằng các thầy đang đi trên con đường Đạo. Tôi không thể không hoan hỷ suốt ngày. Quý thầy đang làm việc đó! Ngay ở đây và bây giờ! Và điều đó có nghĩa là tôi cũng có thể làm điều đó. ”
Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ:

深信於佛及佛法

亦信佛子所行道
及信無上大菩提

菩薩以是初發心
Thâm tín ư Phật cập Phật pháp
Diệc tín Phật tử sở hành đạo
Cập tín vô thượng đại bồ đề
Bồ tát dĩ thị sơ phát tâm.

2017-03-13T21:18:07+00:00