Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Thật – Tháng 10 năm 1977

Tôi cảm thấy đã sẵn sàng để phát nguyện


Các Nguyện.

Nguyện là chìa khóa, đi sau niềm tin và đi trước thực hành. Trong phẩm Thập Địa, Bồ Tát trú tại Hoan Hỷ Địa lập đại nguyện rộng lớn và đắc 10 loại tâm (Tâm lợi ích, tâm nhu nhuyến, v.v…) (1). Sư Phụ giảng giải Bồ Tát không có những trạng thái tâm thành tựu này trước khi ngài phát nguyện. “Tin sâu, nguyện chắc, và tu tập thật sự là những thành phần chính”.

Tôi cảm thấy đã sẵn sàng để phát nguyện Bồ Tát. Hôm nay trong khi lạy, những lời nguyện tôi muốn thực hiện đã xuất phát ra ngay từ nơi trái tim tôi. Tôi nói thành lời những gì tôi thực sự muốn, hy vọng, ao ước làm ngay bây giờ và mãi mãi: Cúng dường tất cả chư Phật; phụng sự chư Phật; tán thán chư Phật, tham dự tất cả Pháp Hội của chư Phật; tu tập tất cả trí tuệ, công hạnh và phương tiện của chư Bồ Tát; dẫn dắt đại chúng những người không tin và những người tin tham dự các Pháp Hội của chư Phật; độ thoát hết thảy  chúng sanh; hiện thân ở mọi thế giới để thuyết pháp và chuyển hóa  chúng sanh; dùng phương tiện sanh ra, chết đi, nhập Niết Bàn trong các nẻo sinh tử để dẫn dắt  chúng sanh phát tâm Bồ Đề, để viên mãn công đức, viên mãn các tâm đại bi, viên mãn các Thiền định, giải thoát, và tam muội, để viên mãn vô lượng thủ nhãn, để được công năng vô ngại của đại đà-la-ni, để viên mãn thần thông và để viên mãn mười ba-la-mật, Thập Địa, hết thảy các nguyện, phương tiện và hạnh, mãi mãi suốt thời gian và không gian.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và khinh an, rất thật và quyết tâm đến nỗi tôi biết thời điểm này là đúng. Tôi sẽ để các nguyện này phát ra, chiêm nghiệm quán sát từng lời nguyện trong trái tim tôi, tìm sự diễn tả đơn giản nhất, thật nhất của nó, và khi các nguyện này đầy đủ, tôi sẽ thông báo các nguyện này trước đại chúng. Ba-la-mật. Ta bà ha.

Ghi chú:

(1) Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thập Địa http://www.dharmasite.net/KinhHoaNghiem26-ThapDia.htm

Chư Phật tử ! Bồ tát trụ bực Hoan Hỷ Ðịa phát đại nguyện như vậy, dũng mãnh như vậy, đại dụng như vậy. Dùng mười nguyện môn này làm đầu đầy đủ trăm vạn vô số đại nguyện.

Chư Phật tử ! Ðại nguyện này do mười tận cú mà được thành tựu.

Ðây là mười tận cú :

Chúng sanh giới tận, thế giới tận, hư không giới tận, pháp giới tận, Như Lai giới tận, tâm sở duyên giới tận, Phật trí sở nhập cảnh giới giới tận, thế gian chuyển pháp chuyển trí chuyển giới tận.

Nếu chúng sanh giới tận thệ nguyện của tôi mới tận, nhẫn đến thế gian chuyển pháp, chuyển trí, chuyển giới tận thệ nguyện của tôi mới tận. Nhưng chúng sanh giới nhẫn đến trí chuyển giới không cùng tận, nên thiện căn đại nguyện của tôi đây cũng không cùng tận.

Chư Phật tử ! Bồ tát phát đại nguyện như vậy rồi thời được : Tâm lợi ích, tâm nhu nhuyến, tâm tùy thuận, tậm tịch tịnh, tâm điều phục, tâm tịch diệt, tâm khiêm hạ, tâm nhuận trạch, tâm bất động, tâm bất trược, thành bực tịnh tín, có công dụng của đức tin, có thể tin bổn hạnh chứng nhập của Như Lai, tin thành tựu được các môn Ba la mật, tin vào những bực thắng địa, tin sức thành tựu tin đầy đủ vô sở úy, tin sanh trưởng Phật pháp bất cộng bất hoại, tin Phật pháp bất tư nghì, tin xuất sanh Phật cảnh giới không trung biên, tin tùy nhập vô lượng cảnh giới của Phật, tin thành tựu quả. Tóm lại, tin tất cả Bồ Tát hạnh, nhẫn đến tin trí, địa, thuyết, lực của Như Lai.

2017-03-13T21:18:07+00:00