Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Thật – Tháng 10 năm 1977

Bước đi trên con đường chánh đạo


Hôm nay, một biểu tượng tại tu viện Kim Sơn Thánh Tự đã quay trở lại với tôi. Một trong những loạt thấy trước của chuyển đi này đang chứng minh chính xác.

Chữ Trung Hoa biểu tượng này (1) bao gồm chữ “tranh luận” bên trên chữ “đầy đủ”, cũng có thể dùng mô tả là “cái chân”. Ý nghĩa: giữ cái lưỡi của tôi là điều quan trọng. Không nói chuyện. Theo dõi việc ăn uống thật cẩn thận. Luôn nhớ pháp giữ lưỡi uốn lên vòm miệng và thực hành điều đó càng nhiều càng tốt.

Đôi bàn chân: đặt chân vững chắc trên mặt đất. Bước đi trên con đường chánh đạo. Thực hành. Biết đủ. Biết lúc nào dừng. Chấm dứt tham lam keo kiệt.

 

Ghi chú:

(1) Chữ Trung Hoa biểu tượng này là biểu tượng, không có trong tự điển Trung Hoa.

2017-03-13T21:18:07+00:00