Chi Nhánh

//Chi Nhánh

Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới

Vào ngày 27 tháng 10 năm 1994, Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị sáng lập Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, giải thích quan điểm của Ngài về đạo tràng tân lập tại Berkeley: "Hãy gọi đạo tràng này là Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế giới. Trong những năm vừa qua, tôi đã nói với quý vị về dự định thành lập một Trung Tâm Tôn Giáo Thế Giới, và đây chính là trung tâm đó. Mục đích của Viện là hài hòa nghiên cứu các tôn giáo cùng các tín ngưỡng khác.

Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới 2016-05-27T22:34:10+00:00