Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Thật – Tháng 12 năm 1977

Biểu hiện của sự phát tâm


Theo nghĩa đen, phát tâm có nghĩa là “đem hết tâm ra”. Bạn phải muốn tu tập để giác ngộ vì lợi ích của tất cả  chúng sanh trước khi có sự đáp ứng của Bồ Tát đạo. Phát tâm là biết/cảm nhận trong đầu/tâm điều bạn muốn rồi làm điều cần thiết để có được nó. Nếu bạn không phát tâm chân thật và trốn phía sau, thì mỗi cử chỉ đều là giả dối và bạn sẽ đi lệch ra ngoài.

Đâu là biểu hiện của sự phát tâm? Nguyện và hành dựa trên tín tâm. Tu hành là nói không với bản thân và nói có những người khác. Với mỗi lời nói không trong tâm thì cái tôi sẽ chết thêm một chút. Đến một thời điểm nào đó, bạn có thể nhìn thấu xuyên thủng đến tánh không của nó.

2017-03-13T21:18:07+00:00