Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

///Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Hằng Thật – Tháng 10 năm 1977

Nương vào Pháp, không phải vào bản ngã


Nói từ trái tim.

Khi nói chuyện, hãy dùng Pháp. Nói chân thật, từ trái tim. Nếu bạn muốn mọi người hiểu những gì bạn hiểu, hãy tĩnh tâm, cung kính cầu nguyện Tam Bảo gia hộ, và nói chuyện theo cách bạn nói khi muốn cứu độ  chúng sanh. Nương vào Pháp, không phải vào bản ngã; bạn là chiếc thuyền, không phải nguồn. Theo sát giáo lý mà bạn hấp thu được từ Hòa Thượng và nói ra qua kinh nghiệm của mình về ánh sáng và sự thật. Nếu bạn muốn khiến nó sống động, mọi người sẽ nghe bạn, và Pháp sẽ kết nối từ tâm sang tâm.

2017-03-13T21:18:07+00:00