Thư Lên Tiếng về ông Hằng Đạt

/Thư Lên Tiếng về ông Hằng Đạt
Thư Lên Tiếng về ông Hằng Đạt 2016-10-25T22:56:58+00:00

Thư Lên Tiếng

Kính gởi quý Phật Tử,

Trên trang web http://www.vanphatdanh.com/vietVPD1/canbanphatphap/phathoc/tintucpg/tintucpg/oct2704.htm là bài báo đã đăng gần 10 năm nay, một phần trong đó viết rằng:

“Thầy Hằng Ðạt đã xuất gia với Ðại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Ukiah, California, và được cử đi du học tại Ấn Ðộ rồi sau đó thầy được cử đi hoằng pháp tại nhiều nơi trên đất Mỹ trong khoảng 10 năm. Khi đến hoằng pháp tại thành phố Louisville, một cơ duyên đã khiến cho thầy mua được khu đất được bán với giá rẻ này và thầy đã xin được ở lại xây cất tu viện Vạn Phật Ðảnh.”

Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Ông Hằng Đạt đã tự ý rời bỏ Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới vào năm 1998 và Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới không cử ông ta đi du học tại Ấn Ðộ cũng như không cử ông ta đi hoằng pháp tại nhiều nơi trên đất Mỹ.

Nay kính,

Học Phật Pháp, điều thiết yếu là phải chân thật. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều phải chân thật.http://www.dharmasite.net/NguLuc.htm


To Dharma friends,

On the page http://www.vanphatdanh.com/vietVPD1/canbanphatphap/phathoc/tintucpg/tintucpg/oct2704.htm , is a news report in Vietnamese which has been posted for almost ten years. One portion of it states:

“Thầy Hằng Ðạt đã xuất gia với Ðại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Ukiah, California, và được cử đi du học tại Ấn Ðộ rồi sau đó thầy được cử đi hoằng pháp tại nhiều nơi trên đất Mỹ trong khoảng 10 năm. Khi đến hoằng pháp tại thành phố Louisville, một cơ duyên đã khiến cho thầy mua được khu đất được bán với giá rẻ này và thầy đã xin được ở lại xây cất tu viện Vạn Phật Ðảnh.”

Draft translation:

“Master Heng Da, left home under Venerable Master Hsuan Hua in Ukiah, California, was officially sent to India to study, and later on he was officially sent out to propagate the dharma at many places in the United States for about 10 years. When he came to propagate dharma in the city of Louisville , special causes and conditions enabled him to buy one lot of land for a cheap price, and he asked for permission to stay there to build the Ten Thousand Buddhas Summit Monastery.”

This is totally untrue. Heng Da (Thich Hang Dat) left DRBA by himself in 1998 and DRBA did not officially send him to India to study and did not officially send him out to many places in the United States to propagate the dharma.

Respectfully,