Phật Pháp

/Phật Pháp
Phật Pháp 2016-11-02T04:53:55+00:00

Về việc khi nào và làm thế nào để sử dụng những phương tiện

...Bọn cướp cũng tự cho mình là chiến sỹ, nhưng họ không muốn bị xem như kẻ cướp. Cũng như thế, những môn đồ của tà phái sẽ không chấp nhận sự chỉ trích. Nếu quý vị nói với họ là quan điểm của họ là không chánh thống, họ sẽ trả lời: “Quý vị mới là những người có quan điểm không chánh thống! Điều gi làm cho những quan điểm cúa quý vị là chánh thống?” Vì thế, trong việc thuyết Pháp, thỉnh thoảng chúng ta phải dùng phương tiện...

01-11-2018|Categories: Khai Thị|

Về việc hiểu rõ ràng trước khi tham gia

Quý vị có thể tham gia vào một số dự án vì lợi ích của Phật Giáo. Tuy nhiên, quý vị phải hiểu cặn kẽ vấn đề trước khi tham gia. Điều thứ nhất, chúng ta không phải là những người phục vụ cho một cư sĩ nào đó, và vì thế chúng ta không phải nghe lời của ông ta khi chúng ta đến thăm viếng chỗ của ông ta...

12-22-2017|Categories: Khai Thị|

Về Viện Phiên Dịch Kinh Sách Phật Giáo

...Trong thời gian này, những người từng không biết dịch đã trưởng thành thành những dịch giả đủ phẩm chất. Họ không chỉ có khả năng mà họ còn làm xuất sắc việc đó nữa. Chúng ta có thể nói rằng “họ tương ưng với Phật ý và họ hiểu căn cơ chúng sanh cần được cứu độ”...

12-15-2017|Categories: Khai Thị|

Nhân Dịp Vía Ðức Phật A-Di-Ðà – Tín, Hạnh

Tín, Nguyện, Hạnh là ba thứ tư lương của người tu theo pháp môn Tịnh độ, như người trước khi đi xa cần phải dự bị lộ phí và lương thực. Bạn muốn đi sang thế giới Cực Lạc cũng phải chuẩn bị ba thứ tư lương, trước tiên phải có lòng tin, nếu không thì sẽ không có duyên với thế giới Cực Lạc. Trừ việc tự tin nơi chính mình, cũng phải tin ở người khác, tin nhơn tin quả, tin sự tin lý...

12-12-2017|Categories: Bồ Đề Hải, Khai Thị, Phật Pháp, Tin Tức|

Vì Sao Chiến Tranh ?

Hiện tại chúng ta đang ở Hoa Kỳ giảng Phật Pháp, trong khi chiến trường Trung Ðông đang nghĩ cách giết người, làm thế nào để thắng lợi. Ở đó ăn chẳng biết mùi vị, y phục dẫu có mặc bao nhiêu cũng không đủ, ngủ thức cũng không yên, tôi tin rằng họ ở trong tuyến đầu của rừng gươm mưa đạn, mỗi ngày chờ thần chết viếng thăm, không biết họ sẽ tử vong ngày nào. Cho nên mọi người chúng ta, người đang ở chỗ phước không biết có phước vậy.

11-06-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Từ Bi Hỷ Xả Là Cơ Bản Tu Đạo

Người tu hành nhất định là phải bồi dưỡng Tứ Vô Lượng Tâm. Mình có Tứ Vô Lượng Tâm rồi, thì mới có thể giáo hóa chúng sanh và khiến cho chúng sanh lìa khổ được vui. Nếu người tu đạo mà không có Tứ Vô Lượng Tâm, tức là làm ngược lại với đạo và dù có tu đến tám vạn đại kiếp, người nầy vẫn còn xa Phật đạo đến cả tám vạn bốn ngàn cây số. ... Thật ra, Từ Bi Hỷ Xả không có lúc nào là đủ cả, có được càng nhiều thì càng tốt. Chúng ta nên mở rộng, tăng cường chúng cho đến khi đạt được cảnh giới hoàn toàn chí thiện mới thôi.

11-06-2017|Categories: Bồ Đề Hải, Pháp Thoại, Phật Pháp, Tin Tức|

Trăm Năm Đại Sự Rối Như Mộng

Trong nhiều Pháp hội, các buổi phỏng vấn, hoặc các cuộc hội đàm, Hòa Thượng Tuyên Hóa đã từng phân tích bài “Trung Quốc Bách Niên Dự Ngôn Thi” một cách rất tường tận. Đó là do nguyên nhân nào? Lịch sử ví như tấm gương sáng của các bậc tiền nhân lưu lại cho hậu thế, ước mong con cháu đời sau có thể “xem tích xưa mà hiểu chuyện nay” hầu khỏi phạm cùng sai lầm, và có thể sửa đổi sai sót cũ, bồi đắp cho mai sau. Có lẽ Hoà Thượng cũng cùng một ý này vậy!

10-27-2017|Categories: Khai Thị|

Dược Tánh Phú Thiển Thích

Quý vị thấy đấy! Các pháp thế gian “cao hơn” Pháp pháp xuất thế gian. Khi tôi giảng kinh vào mỗi tuần, không có nhiều người tham dự; nhưng hôm nay, khi tôi giảng về kiến thức thế gian, thì rất nhiều người đến nghe. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ chứng minh rằng Pháp thế gian đang “cao hơn” Pháp xuất thế gian! Cái “cao hơn” này có nghĩa rằng chúng rất phổ biến hoặc rất “thịnh hành” theo nghĩa đen. Các Pháp xuất thế gian có thể nhàm chán và đơn điệu đối với tai của nhiều người, do đó, chỉ có một số ít người tham dự nghe giảng Kinh; trong khi đó, một khi tôi giảng về Những Bài Phú Dược Tánh (Những Bài Phú Về Tánh Chất của Thuốc Trung Hoa), thì rất nhiều người tự nguyện đến nghe...

10-24-2017|Categories: Khai Thị|

Về việc cùng làm để khám phá sự thật 

Năm thứ ngăn che (ngũ cái) tối hôm trước vẫn còn đang che lấp chúng ta. Hôm nay chúng ta cần phải vứt bỏ các thứ ngăn che đó. Bất cứ ai có thể vứt bỏ chúng, đều sẽ đạt được tự tại, những ai không sẵn lòng vứt bỏ chúng sẽ không đạt được tự tại. Nếu quý vị muốn vứt bỏ những thừ ngăn che đó, hãy nói nhanh lên...

10-24-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Về việc chuẩn bị trước

Trong một vài hôm nữa, tôi sẽ thuyết giảng về Thập Lực (1) của Phật. Hãy chú ý, tôi báo trước cho quý vị để quý vị có thể làm một ít nghiên cứu. Bằng cách đó, khi được hỏi về danh mục Thập lưc, quý vị sẽ không nói, "Con không biết."...

10-24-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Về việc học kỹ Kinh Điển

Người vừa thảo luận về các vị Long Vương đã nói rất hay. Tất cả quý vị nên ghi nhớ những điều này. Giả sử như có một vị Pháp sư đến và hỏi các vị rằng, “Quý vị đã được nghe thuyết giảng các bộ Kinh nào rồi?”...

10-24-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Thiền sư Huệ Phương tại núi Ngưu Đầu đời thứ 34 (bản PDF)

Thiền sư Huệ Phương họ Bộc, người Nhuận Châu, Diên Lăng, xuất gia tại chùa Khai Thiện, lúc thọ giới cụ túc, Thiền sư đã nghiên cứu thông thạo kinh luận. Sau đến bái yết Thiền sư Trí Nham để thỉnh giáo chỗ bí yếu trong Phật pháp. Thiền sư Trí Nham xét thấy ngài có căn khí đại thừa, có thể đảm nhận công việc truyền bá chánh pháp nên chỉ dạy tâm ấn, Thiền sư hoát nhiên đại ngộ. Sau Thiền sư Huệ Phương lại truyền trao pháp ấn ấy cho Thiền sư Pháp Trì, rồi đến ẩn tu tại núi Mao. Lúc nhập diệt thấy có 500 vị thánh chúng tóc xỏa sau lưng...

10-19-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Thiền sư Huệ Phương tại núi Ngưu Đầu đời thứ 34

Thiền sư Huệ Phương họ Bộc, người Nhuận Châu, Diên Lăng, xuất gia tại chùa Khai Thiện, lúc thọ giới cụ túc, Thiền sư đã nghiên cứu thông thạo kinh luận. Sau đến bái yết Thiền sư Trí Nham để thỉnh giáo chỗ bí yếu trong Phật pháp. Thiền sư Trí Nham xét thấy ngài có căn khí đại thừa, có thể đảm nhận công việc truyền bá chánh pháp nên chỉ dạy tâm ấn, Thiền sư hoát nhiên đại ngộ. Sau Thiền sư Huệ Phương lại truyền trao pháp ấn ấy cho Thiền sư Pháp Trì, rồi đến ẩn tu tại núi Mao. Lúc nhập diệt thấy có 500 vị thánh chúng tóc xỏa sau lưng...

10-19-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|

Thiền sư Pháp Trì tại núi Ngưu Đầu đời thứ 35 (bản PDF)

Thiền sư họ Trương, người Giang Ninh, Nhuận Châu. Từ bé đã xuất gia, năm ngài 30 tuổi đi du phương đến đạo tràng Huỳnh Mai, nương theo Tổ Hoằng Nhẫn nghe kinh học pháp, khai mở tâm tánh. Sau đó gặp được Thiền sư Phương ấn chứng. Đến lúc Tổ Hoằng Nhẫn tịch diệt, ngài nói với đệ tử tên là Huyền Trách rằng: “sau này có 10 người nối truyền và hoằng dương giáo pháp của ta, trong đó Thiền sư Pháp Trì tại Kim Lăng là một trong những vị ấy”...

10-19-2017|Categories: Khai Thị, Phật Pháp|